Vaše súkromie je našou prioritou. Prečítajte si zásady ochrany súkromia na našich webových stránkach.

Posledná aktualizácia: 16. decembra 2021

V Global Payments sme si vedomí vašich obáv o stratu súkromia. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach (ďalej len „Vyhlásenie“) sa týka zberu osobných údajov, štandardov informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia vzťahujúcich sa na všetkých používateľov našich webových stránok, fór a blogov (ďalej len „Stránky“) a mobilných aplikácií (ďalej len „Aplikácie“) v súvislosti s našou obchodnou činnosťou. Na účely tohto Vyhlásenia výrazy „Global Payments“, „naša spoločnosť“, zámená „my“ a „nás“ označujú podľa kontextu spoločnosť Global Payments Inc. a jej dcérske a pridružené spoločnosti. Naše opatrenia na ochranu súkromia sa líšia podľa druhu poskytovaných služieb a v závislosti od špecifických požiadaviek konkrétnych krajín, v ktorých pôsobíme. Pre niektoré služby a produkty, pre ktoré sa to vyžaduje, poskytujeme pred zberom vašich osobných údajov doplnkové vyhlásenia o ochrane súkromia. Toto Vyhlásenie si, prosím, pozorne prečítajte. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese [email protected] alebo spôsobom uvedeným nižšie v sekcii „Kontaktujte nás“.

Spoločnosť Global Payments je poskytovateľom platobných produktov a služieb pre obchodné a neobchodné subjekty. Medzi tieto produkty a služby patrí spracovanie kartových transakcií, inkaso šekov, hotovostné služby, správa a podpora platobných terminálov, vedenie obchodných účtov a peňažné prevody. V rámci našich činností spočívajúcich v spracovaní platieb bežne zhromažďujeme a uchovávame osobné údaje o našich zákazníkoch a tretích stranách, s ktorými naši zákazníci obchodujú. Informácie o poskytovaní, prevodoch a ďalšom spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v rámci našich činností spočívajúcich v spracovaní platieb, sú uvedené v dokumentácii, ktorá sa našim zákazníkom poskytuje pri nadviazaní alebo pred nadviazaním vzťahu s našou spoločnosťou, a nie sú súčasťou tohto Vyhlásenia, pretože sa vzťahuje iba na údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich Stránok. Kliknutím na ktorýkoľvek z nižšie uvedených odkazov prejdete do príslušnej sekcie:

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Prostredníctvom našich Stránok, na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom, sme oprávnení zhromažďovať nasledujúce osobné údaje, ktoré sú relevantné a ktoré nám dobrovoľne poskytujete:

 • identifikátory, ako je meno a kontaktné údaje, čo zahŕňa telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu;
 • informácie chránené pred narušením bezpečnosti, ako je vaše meno používateľa a heslo, pomocou ktorých sa prihlasujete na Stránky (pozri „Prihlasovacie údaje a vaša zodpovednosť“ nižšie)
 • obchodné informácie, čo zahŕňa informácie o vašom podnikaní a vašich preferenciách týkajúcich sa produktov a súvisiacich služieb, o ktoré máte záujem (pozri „Nastavenie preferencií“ nižšie);
 • internetová/elektronická aktivita,, čo zahŕňa informácie získané pomocou súborov cookie a ďalších sledovacích technológií, napr. o polohe, identifikátora zariadenia, spôsobe použitia a histórii používania;
 • poloha,
 • vami poskytnuté informácie, napr. keď oznámite problém s našimi Stránkami; a
 • záznamy o korešpondencii, ktorú s vami vedieme.

Aké zdroje osobných údajov využívame

Informácie, ktoré nám poskytujete: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytujete vy sami, keď si u nás zriaďujete účet, využívate naše služby alebo s nami komunikujete. Napríklad ak si u nás zriadite online účet, sme oprávnení požadovať vaše meno, kontaktné údaje a údaje o vašom podnikaní. Osobné údaje o sebe nám poskytujete dobrovoľne a vždy máte možnosť nám niektoré údaje neposkytnúť. V takom prípade sa však môže stať, že nebudete môcť využívať niektoré naše služby alebo sa na nich zúčastňovať.

Informácie získané od tretích strán: Pri poskytovaní našich služieb môžeme získavať informácie o vás od tretích strán. Môže ísť napríklad o osobné údaje, ako je vaše meno a kontaktné údaje, získané od vašich odporúčajúcich partnerov či iných tretích strán, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme. Od tretích subjektov môžeme taktiež dostávať informácie týkajúce sa vášho podnikania, čo nám umožňuje doplniť si naše zákaznícke záznamy o informácie o vašej spoločnosti a profesijné údaje.

Informácie získané technologickými prostriedkami:Vždy, keď navštívite naše Stránky či Aplikácie alebo reagujete na nami zaslaný e-mail, môžeme automaticky zhromažďovať informácie, ako je identifikátor vášho účtu či zariadenia a údaje o spôsoboch použitia, napr. o stránkach, ktoré ste navštívili, o odkazoch, na ktoré kliknete, o druhu obsahu, s ktorým interagujete, o častosti a trvaní vašich aktivít a ďalšie informácie o spôsobe, akým naše služby využívate. Máte možnosť vyjadriť svoje preferencie o určitých spôsobov zhromažďovania údajov technologickými prostriedkami v súvislosti s niektorými našimi službami (viac v sekcii „Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie“). Na Stránkach a v Aplikáciách môžeme zhromažďovať údaje o vašej geografickej polohe, aby sme vám mohli sprístupniť služby špecifické pre danú lokalitu.

Ako používame získané osobné údaje

Na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom, sme oprávnení používať vaše osobné údaje na nasledujúce obchodné a komerčné účely:

 • aby sme vám mohli poskytovať služby;
 • aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s otázkou, ktorú ste nám zaslali, alebo aby sme vyhoveli vašej žiadosti, napr. žiadosti o informácie o našich produktoch a službách;
 • aby sme vylepšili a personalizovali vašu skúsenosť pri používaní Stránok;
 • aby sme vylepšovali naše súčasné produkty a služby a vyvíjali nové;
 • na účely internej evidencie a administratívy;
 • na kontrolné účely súvisiace s aktuálnou interakciou so spotrebiteľom a súbežnými transakciami, čo zahŕňa okrem iného počítanie zobrazovania reklamy unikátnym návštevníkom, overovanie pozície a kvality zobrazovania reklamy, kontrolu dodržiavania zákonov a ďalších predpisov;
 • na účely súvisiace s odhaľovaním bezpečnostných incidentov, ochranou proti škodlivej, klamnej, podvodnej alebo nezákonnej činnosti a súdnym stíhaním osôb zodpovedných za takéto činnosti;
 • na účely interného výskumu na potreby technologického vývoja a prezentácie;
 • na overenie alebo udržanie kvality či bezpečnosti našich produktov a služieb a na ich vylepšovanie, aktualizáciu alebo rozšírenie;
 • aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom a zasielať vám newslettre alebo iné aktualizácie, oznámenia či publikácie, ak ste sa do tejto služby prihlásili;
 • na účely priameho marketingu na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom (pozri „Nastavenie preferencií“ nižšie);
 • podľa potreby na zriadenie a správu vášho prihlasovania a používania prihlasovacieho zariadenia dostupného na Stránkach; a
 • na zaistenie súladu s príslušnými zákonmi a predpismi, prípadne na iné účely požadované či povolené príslušnými zákonmi a/alebo predpismi.

Ako zdieľame zhromažďované osobné údaje

Ak nie je stanovené inak, môžeme ktorékoľvek z vyššie uvedených kategórií vašich osobných údajov zdieľať spôsobom a na účely uvedené nižšie:

 • s pridruženými subjektmi spoločnosti Global Payments v prípadoch, keď je zdieľanie potrebné na poskytovanie služieb alebo pre naše podnikanie (pozri „Náš vzťah s pridruženými spoločnosťami“ nižšie);
 • s poskytovateľmi služieb, ktorých systémy, aplikácie, produkty alebo služby nám pomáhajú poskytovať naše vlastné služby. Napríklad zdieľame osobné údaje s poskytovateľmi IT služieb, ktorí spravujú naše kancelárske systémy a naše Stránky a Aplikácie. Títo poskytovatelia služieb sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťou používať akékoľvek osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame alebo ktoré pre nás zhromažďujú, iba na účely poskytovania dojednanej služby našej spoločnosti;
 • v prípade, že vás spoločnosti Global Payments v súvislosti so službami odporúčal partner, môžeme údaje zdieľať s týmto odporúčajúcim partnerom. Napríklad ak vás spoločnosti Global Payments odporúčala nezávislá organizácia poskytujúca služby, môžeme informácie zdieľať s odporúčajúcim partnerom v súlade s podmienkami nášho obchodného vzťahu s vami a s týmto partnerom, v súlade s príslušným vyhlásením o ochrane osobných údajov, poskytnutým vám ktoroukoľvek stranou v okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov;
 • môžeme zdieľať identifikátory s poskytovateľmi logistických služieb na účely doručovania zásielok jednotlivcom;
 • môžeme zdieľať informácie o vašej internetovej/elektronickej aktivite (pozri „Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie“ nižšie) s poskytovateľmi reklamy a analytických služieb, aby sme mohli merať vplyv našich reklamných kampaní a mali lepší prehľad o spôsobe, akým jednotliví používatelia používajú naše Stránky a Aplikácie;
 • s tretími stranami, ktorým máme na základe vášho príkazu poskytovať určené kategórie vašich osobných údajov.

Spoločnosť Global Payments je ďalej oprávnená poskytnúť údaje o vás, ak sa domnieva, že takéto poskytnutie je potrebné na zaistenie súladu so zákonmi alebo v reakcii na zákonnú žiadosť a právny úkon, na vymáhanie našich zmlúv, predpisov a podmienok použitia a na ochranu alebo obhajobu práv, bezpečia či majetku spoločnosti Global Payments, používateľov služieb alebo akejkoľvek inej osoby.

Ďalej sme oprávnení zdieľať osobné údaje na základe príslušných zákonných požiadaviek v súvislosti s fúziou, financovaním, akvizíciou, úpadkom, likvidáciou, transakciou alebo konaním týkajúcim sa predaja, prevodu, odpredaja časti alebo celého majetku inej spoločnosti alebo s poskytnutím informácií o takomto majetku.

Vaše osobné údaje nepredáme žiadnej tretej strane, ak nebude v konkrétnom oznámení uvedené inak a ak na to nedáte súhlas, ak je vyžadovaný zákonom.

Náš vzťah s pridruženými spoločnosťami (vrátane zdieľania a cezhraničných prevodov)

Na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom, môžeme vymenovať niektorú pridruženú spoločnosť sprostredkovateľom osobných údajov v pozícii poskytovateľa služby. Vo väčšine prípadov ponesieme aj naďalej zodpovednosť za spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle príslušných zákonov o ochrane údajov.

Pretože naše pridružené spoločnosti sa nachádzajú v rôznych krajinách sveta, vaše osobné údaje môžu byť prenášané do Spojených štátov amerických alebo do iných krajín mimo krajiny vášho pobytu a tam aj uložené, čo môže byť upravené inými predpismi o ochrane údajov, než aké platia v krajine vášho pobytu.

Prijímame náležité opatrenia na to, aby sme zaistili, že tento prenos osobných údajov bude prebiehať v súlade s príslušným zákonom, že pri ňom bude dôsledne chránené vaše právo na súkromie a vaše záujmy a že prenos bude obmedzený iba na tie krajiny, o ktorých je známe, že poskytujú primeranú úroveň právnej ochrany alebo že uplatňujú alternatívne primerané opatrenia na ochranu vášho súkromia.

Prihlasovacie údaje a vaša zodpovednosť

Na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje na potreby zriadenia a správy vášho prihlasovania a používania prihlasovacieho zariadenia dostupného na našich Stránkach a v našich Aplikáciách. Používame súbory „cookie“, aby sme si zapamätali prístroj alebo iné zariadenie, ktoré používate na prístup na naše Stránky (pozri „Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie“ nižšie). Vezmite, prosím, na vedomie, že v komunikácii s našimi klientmi nikdy nepožadujeme ich heslo nevyžiadanou poštou, správou ani cez telefón. Ak sa budete prihlasovať cez prihlasovací formulár dostupný na našich Stránkach a v našich Aplikáciách, ste povinní dodržiavať bezpečnostné postupy predpísané v dokumentácii, ktorú vám poskytujeme ako súčasť služieb.

Nastavenie vašich preferencií

Na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom, môžeme používať vaše osobné údaje na účely priameho poskytovania marketingových informácií o produktoch a službách našej spoločnosti a našich pridružených spoločností na rôznych miestach sveta a tretích strán. Priamy marketing uskutočňujeme e-mailom, telefonicky, poštou, pomocou SMS, prípadne inými relevantnými metódami. Ďalej môžeme poskytovať priame marketingové informácie a povoliť iným stranám, aby tak robili, ak nám to umožňujú príslušné zmluvy s našimi zákazníkmi.

Taktiež prijmeme opatrenia, ktoré zaistia, že akýkoľvek priamy marketing prichádzajúci od nás elektronickými prostriedkami vám bude umožňovať jednoduché ukončenie zasielania ďalších oznámení v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Napríklad v prípade e-mailov vám môžeme poskytnúť odkaz na „odhlásenie“ alebo e-mailovú adresu, na ktorú môžete zaslať svoju požiadavku na odhlásenie. Ak okrem toho budeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi potrebovať na zasielanie priameho marketingu váš súhlas, a ak nám ho poskytnete, budete mať možnosť svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť.

Vaše zákonné práva

Až na určité výnimky a v niektorých prípadoch v závislosti od konkrétneho spracúvania môžu mať niektorí používatelia, vrátane občanov Európskej únie a občanov štátu Kalifornie, určité práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Ide o tieto práva:

 

Práva občanov EÚ

Čo to znamená?

Právo byť informovaný

Máte právo na jasné azrozumiteľné informácie otom, ako používame vaše osobné údaje. Preto vám poskytujeme toto Vyhlásenie, pričom podľa potreby alebo podľa požiadaviek zákona vám môžeme poskytnúť iné formy vyhlásenia vrámci služieb.

Právo na prístup kosobným údajom

Máte právo na prístup kúdajom osvojej osobe, ktoré uchovávame, ana kópiu týchto údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

Za niektorých okolností máte právo získať osobné údaje, ktoré od nás požadujete, vo formáte, ktorý je používateľsky prívetivý avktorom budete môcť svoje údaje odovzdať inému poskytovateľovi.

Právo na opravu

Máte právo na opravu alebo aktualizáciu svojich osobných údajov, ak sú zastarané, nesprávne alebo neúplné.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Za určitých okolností máte právo na vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie/pozastavenie spracúvania osobných údajov

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov zdôvodu oprávneného záujmu. Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním, ktoré prebieha na základe vášho súhlasu (to zahŕňa aj právo na ukončenie priameho marketingu).

Právo na informácie oprenosoch údajov

Máte právo získať kópiu dokumentov týkajúcich sa bezpečnostných opatrení, za ktorých sa vaše osobné údaje prenášajú mimo EÚ.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov vo vašej krajine vo veci spôsobu, akým spracúvame vaše údaje achránime vaše súkromie.


Anonymizácia a agregácia údajov

Na základe vášho súhlasu, ak je vyžadovaný zákonom, môžeme vykonávať anonymizáciu a agregáciu vašich osobných údajov spôsobom, ktorý zaistí, že na ich základe nebudete identifikovaní a identifikovateľní, aby sme takto anonymizované alebo agregované údaje mohli využívať napríklad na štatistické analýzy a administratívu, vrátane analýzy trendov, na vykonávanie poistno-matematických analýz, na úpravu produktov a služieb podľa potrieb zákazníkov a na vyhodnocovanie rizík a analýz nákladov a poplatkov v súvislosti s našimi produktmi a službami. Anonymizované alebo agregované dáta môžeme zdieľať s našimi globálnymi pridruženými spoločnosťami a s ďalšími tretími stranami. Toto Vyhlásenie neobmedzuje možnosť spoločnosti Global Payments využívať alebo zdieľať akékoľvek neosobné, súhrnné, odvodené, anonymizované alebo agregované informácie.

Ako zaisťujeme ochranu vašich osobných údajov a ako s nimi nakladáme

Zaviedli sme administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Akékoľvek podozrenie na pokus o prelomenie našich opatrení a procesov alebo neoprávnený úkon akéhokoľvek druhu týkajúci sa našich informačných systémov sa považuje za potenciálny trestný čin. Podozrenie na pokus o prístup k našim systémom alebo o ich využitie spôsobom, ktorý je v rozpore s našimi právnymi predpismi alebo bezpečnostnými kontrolami, môže byť hlásený príslušným úradom.

Vezmite, prosím, na vedomie, že komunikácia prostredníctvom internetu, napr. e-mailom, nie je bezpečná. Našou snahou je zaistiť bezpečnosť všetkých dôverných informácií a osobných údajov, ktoré sú nám poskytnuté, v súlade s našimi povinnosťami v zmysle príslušných zákonov a predpisov. Rovnako ako všetci prevádzkovatelia webových stránok však nemôžeme zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek dát prenášaných cez internet. Vo chvíli, keď už nebudeme vaše osobné údaje naďalej potrebovať na poskytovanie Služieb, budú bezpečne odstránené alebo anonymizované spôsobom, ktorý znemožní vašu opätovnú identifikáciu. V prípadoch, keď zhromažďujeme alebo uchovávame vaše osobné údaje v mene nášho Klienta, môže držanie vašich osobných údajov podliehať podmienkam našej zmluvy s týmto Klientom.

„Cookie“ je textový súbor, ktorý sa uloží do vášho prehliadača vo chvíli, keď navštívite nejakú webovú stránku. Jedinečné identifikátory zariadenia, ako je IP adresa alebo číslo UDID, rozpoznávajú počítač či iné zariadenie, ktoré návštevník používa na prístup na internet. Jedinečné identifikátory zariadenia sa používajú samostatne a v kombinácii so súbormi cookie a ďalšími sledovacími technológiami s cieľom „zapamätať si“ počítače či iné zariadenia používané na prístup k Stránkam a Aplikáciám.

Používanie súborov cookie a ďalších sledovacích technológií nám umožňuje pamätať si najrôznejšie informácie o vašej návšteve na stránkach, ako je krajina, jazyk a ďalšie nastavenia. Sledovacie technológie nám poskytujú prehľad o tom, kto si prezeral aké stránky, reklamy alebo nami zaslané e-maily, z čoho môžeme určiť, ako často sú určité stránky navštevované, ako aj relevantnosť a účinnosť našich oznámení. Taktiež nám pomáhajú spravovať naše Stránky efektívnejšie, aby ste pri ďalšej návšteve mali prácu ešte ľahšiu. Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie nám umožňujú vykonávať najrôznejšie ďalšie veci, ako je vysvetlené nižšie.

Súbory cookie je možné rozdeliť podľa trvania a zdroja:

Trvanie.Stránky využívajú „krátkodobé“ a „trvalé“ súbory cookie. Krátkodobé (session) súbory cookie sú dočasné – ich funkcia sa ukončí, len čo zatvoríte prehliadač alebo iným spôsobom ukončíte „aktívne“ prezeranie. Trvalé súbory cookie si vás pamätajú aj pri vašich budúcich návštevách. Trvalé súbory cookie sa so zatvorením prehliadača nezmažú, naopak, zostávajú uložené vo vašom počítači či inom zariadení, kým ich sami nezmažete (pozri nižšie „Ako zmazať alebo blokovať súbory cookie“).

Zdroj. Súbory cookie môžu pochádzať od „prvej strany“ alebo „tretej strany“, čo znamená, že sú nastavené buď spoločnosťou TSYS či v jej mene, alebo treťou stranou, ktorá je prevádzkovateľom iných webových stránok. Príkladom súborov cookie tretej strany môžu byť niektoré prvky obsiahnuté na našich Stránkach, ako sú videá poskytované inými spoločnosťami, ktoré sú schopné nastaviť a prečítať svoje vlastné súbory cookie. Naše Stránky môžu využívať tak súbory cookie prvej strany, ako aj súbory cookie tretej strany.

Súbory cookie a sledovacie technológie, ktoré budeme prípadne využívať na Stránkach, patria do týchto kategórií:

Nevyhnutné.Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webových stránok a v našich systémoch ich nie je možné vypnúť. Obvykle sa nastavujú iba v reakcii na vami vykonávané úkony, napríklad prihlasovanie alebo vyplňovanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo vás na ne upozorňoval, ich blokovanie však môže znížiť funkčnosť Stránok.

Výkonové.Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje prevádzky, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich webových stránok. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej obľúbené a ako sa návštevníci na našich webových stránkach pohybujú. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste naše webové stránky navštívili, a nebudeme schopní monitorovať ich výkon.

Funkčné.Tieto súbory cookie umožňujú našim Stránkam poskytovať lepšie funkcie a personalizáciu. Môžu byť nastavené nami alebo externými poskytovateľmi, ktorých služby sme k našim stránkam pridali. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré z týchto služieb nemusia správne fungovať.

Cielené súbory cookie. cookie. Tieto súbory cookie môžu byť nastavené prostredníctvom našich Stránok našimi reklamnými partnermi. Takého spoločnosti ich môžu používať na vytváranie profilu vašich záujmov a na zobrazovanie relevantnej reklamy na iných webových stránkach. Vychádzajú z jedinečnej identifikácie vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, bude sa vám zobrazovať menej cielená reklama.

 

Ako zmazať alebo blokovať súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie

Ak to bude technicky možné, povolíme na niektorých Stránkach nástroje, ktoré vám umožnia zvoliť si nastavenie pre súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie. Zároveň máte možnosť súbory cookie kedykoľvek zmazať alebo zablokovať zmenou nastavenia prehliadača. Môžete buď kliknúť na odkaz „Pomocník“ na nástrojovej lište svojho prehliadača, kde sa dozviete ako postupovať, alebo si preštudujte príručku o správe súborov cookie vypracovanú úradom Interactive Advertising Bureau, ktorá je dostupná na adrese www.allaboutcookies.org. Ak súbory cookie zmažete alebo zablokujete, môže sa stať, že niektoré prvky Stránok nebudú správne fungovať.

Externé odkazy

Spoločnosť Global Payments môže na svoje Stránky umiestňovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nemá pod svojou kontrolou. Nevyjadrujeme náš súhlas s obsahom umiestneným na takýchto webových stránkach ani s produktmi a službami na nich ponúkanými a neposkytujeme žiadne záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s takýmto obsahom, produktmi či službami. Nerobíme žiadne vyhlásenia týkajúce sa používania týchto webových stránok. Berte, prosím, na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za spôsob, akým prevádzkovatelia týchto webových stránok zaisťujú ochranu súkromia. Našim používateľom odporúčame, aby si boli vedomí, kedy opúšťajú naše Stránky, a aby si prečítali vyhlásenie o ochrane súkromia na každých webových stránkach, ktoré zhromažďujú osobné údaje. Toto Vyhlásenie sa vzťahuje iba na informácie, ktoré zhromažďujeme my. Skôr než na iné webové stránky vstúpite a začnete ich používať, mali by ste si prečítať všetky ďalšie príslušné vyhlásenia o ochrane súkromia a používaní súborov cookie.

Deti

Naše Stránky nie sú určené deťom. Nevyžadujeme a vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje o osobách mladších ako 18 rokov. Prosíme, nepoužívajte tieto webové stránky, ak máte menej než 18 rokov.

Zmeny a aktualizácie

Vyhradzujeme si právo podľa svojho výhradného uváženia toto Vyhlásenie ako celok alebo akúkoľvek jeho časť kedykoľvek upraviť, aktualizovať, rozšíriť, zrušiť, odstrániť či inak zmeniť. Pri každej zmene tohto Vyhlásenia vykonáme úpravu dátumu „Poslednej aktualizácie“ uvedeného na začiatku dokumentu. Zároveň podnikneme primerané kroky na to, aby ste boli oboznámení so všetkými podstatnými aktualizáciami, a to aj formou priamych upozornení na takéto zmeny, prípadne oznámení vykonaných prostredníctvom príslušných služieb. Ak nám poskytnete svoje osobné údaje alebo vstúpite na naše Stránky a budete ich používať po prípadnej zmene tohto Vyhlásenia, predpokladáme, že ste vykonané zmeny bezvýhradne prijali a súhlasíte s nimi. Najnovšia verzia Vyhlásenia bude dostupná na Stránkach a v Aplikáciách a nahradzuje všetky predchádzajúce verzie tohto Vyhlásenia.

Voľba práva

S výnimkou prípadov, kedy to vylučuje zákon, platí, že toto Vyhlásenie, vrátane všetkých prípadných zmien a dodatkov, sa riadi právom USA, štátu Georgia, bez prihliadnutia na kolízne normy a princípy voľby práva, ktoré by vyžadovali použitie zákonov iného štátu.

Rozhodcovské konanie

S výnimkou prípadov, kedy to vylučuje zákon, platí, že používaním našich Stránok bezvýhradne súhlasíte a zaväzujete sa, že (1) akýkoľvek prípadný nárok, nezhoda alebo spor (či už na zmluvnom, občianskoprávnom, či inom základe) vo vzťahu k spoločnosti Global Payments alebo jej materskej spoločnosti, jej dcérskym či pridruženým spoločnostiam, ako aj vo vzťahu k ich členom, predstaviteľom, riaditeľom a zamestnancom (všetky tieto osoby a subjekty sú ďalej označované súhrnne ako „subjekty spoločnosti Global Payments“), ktorý vznikne na základe služieb alebo v súvislosti s nimi alebo pri určovaní rozsahu pôsobnosti tejto dohody o rozhodcovskom konaní, bude výhradne, s konečnou platnosťou a záväzne riešený v rozhodcovskom konaní pred organizáciou JAMS vedenom jedným rozhodcom podľa pravidiel organizácie JAMS; (2) táto dohoda o rozhodcovskom konaní sa dojednáva na základe transakcie zahŕňajúcej medzištátny obchod a bude sa riadiť federálnym rozhodcovským zákonom („FAA“), 9 U.S.C. §§ 1 – 16; (3) rozhodcovské konanie sa bude konať v Atlante, štáte Georgii, USA; (4) rozhodcovský nález musí byť v súlade s podmienkami tohto Vyhlásenia a akýchkoľvek prípadných ďalších zmlúv, na ktoré sa tu odkazuje a ktoré príslušný používateľ uzavrel v spojitosti so službami; (5) rozhodca bude uplatňovať zákony štátu Georgie v zhode so zákonom FAA a príslušnými zákonnými lehotami a bude rešpektovať právo odmietnuť predloženie dokumentov a zachovať mlčanlivosť v súlade so zákonom; (6) nebude existovať žiadny orgán, ktorý by rozhodoval nároky na základe hromadnej žaloby alebo žaloby v zastúpení, rozhodované môžu byť iba vaše individuálne nároky alebo individuálne nároky subjektov spoločnosti Global Payments; rozhodca nie je oprávnený konsolidovať alebo zlučovať nároky ďalších osôb alebo strán nachádzajúcich sa v podobnej situácii; (7) rozhodca nebude mať právo uložiť vám alebo akémukoľvek subjektu spoločnosti Global Payments žiadnu sankčnú náhradu škody; (8) v prípade, že správne poplatky a zálohy, ktoré sa musia zaplatiť s cieľom začať rozhodcovské konanie proti akémukoľvek subjektu spoločnosti Global Payments, prekročia sumu 125 USD a vy nebudete schopní (alebo podľa pravidiel organizácie JAMS povinní) uhradiť akékoľvek poplatky alebo zálohy prekračujúce túto sumu, spoločnosť Global Payments sa zaväzuje ich uhradiť alebo pokryť vo vašom mene v závislosti od konečného rozhodnutia rozhodcu. Ak budete ďalej schopní preukázať, že náklady na rozhodcovské konanie budú v porovnaní s nákladmi na súdny spor príliš vysoké, zaplatí spoločnosť Global Payments takú časť vašich registračných a súdnych poplatkov v súvislosti s rozhodcovským konaním, ktorú bude rozhodca považovať za nutnú, aby zabránil tomu, aby poplatky rozhodcovského konania boli príliš vysoké a tým rozhodcovské konanie znemožňujúce; a (9) ak sa stane ktorákoľvek časť tohto ustanovenia o rozhodcovskom konaní s výnimkou vyššie uvedeného odseku (6) neplatnou, nevymáhateľnou či nezákonnou, prípadne bude inak v rozpore s pravidlami organizácie JAMS, zostane zostávajúca časť tohto ustanovenia o rozhodcovskom konaní v platnosti a bude sa interpretovať v súlade s jeho podmienkami, akoby v ňom neplatná, nevymáhateľná, nezákonná alebo rozporná časť nebola nikdy obsiahnutá. Ak sa však stane neplatným, nevymáhateľným či nezákonným odsek (6), stane sa toto ustanovenie o rozhodcovskom konaní neplatným ako celok, pričom vy ani spoločnosť Global Payments nebudete oprávnení riešiť žiadny spor rozhodcovským konaním. Viac informácií o organizácii JAMS a jej pravidlách nájdete na webových stránkach www.jamsadr.com.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia alebo ak si želáte uplatniť svoje práva opísané v tomto Vyhlásení, môžete nám svoju požiadavku odovzdať vyplnením tohtoformulára [LM1] nebo nás kontaktovat na:

Global Payments Inc. 3550 Lenox rd, Suite 3000 Atlanta, GA 30326 
[email protected] 800-367-2638

Aby sme mohli vyhovieť vašej žiadosti o prístup alebo vymazanie, potrebujeme, aby ste nám poskytli dostatok informácií na overenie vašej totožnosti. Napríklad vás môžeme požiadať o informácie týkajúce sa vášho účtu, čo zahŕňa aj vaše kontaktné údaje či iné identifikačné údaje. Ak vymenujete oprávneného zástupcu, aby vo vašom mene vznášal požiadavky týkajúce sa vašich práv, môžeme požadovať presvedčivý dôkaz o jeho oprávnení a taktiež overenie vašej totožnosti priamo vami.

Špecifické informácie pre konkrétne regióny

Používatelia z ďalej uvedených regiónov a krajín by si mali prečítať nasledujúce odseky, ktoré obsahujú dodatočné informácie o niektorých špecifikách zákonov a predpisov v oblasti ochrany súkromia existujúcich v daných regiónoch. V prípade rozporu medzi informáciami uvedenými vyššie a nasledujúcimi odsekmi majú vo vzťahu k príslušným regiónom a krajinám prednosť nasledujúce odseky.

Používatelia v Európskom hospodárskom priestore

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), ktoré nemusia mať zavedené zákony na ochranu osobných údajov porovnateľné so zákonmi v EHS. To sa týka aj dát prenášaných medzi spoločnosťou Global Payments a jej pridruženými spoločnosťami na rôznych miestach sveta alebo tretími stranami, ako bolo opísané v odsekoch uvedených vyššie. Príslušné subjekty spoločnosti Global Payments príjmu opatrenia potrebné na zaistenie ochrany vašich osobných údajov získaných prostredníctvom týchto webových stránok v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Európska únia: Identifikácia prevádzkovateľa údajov

Príslušná dcérska spoločnosť Global Payments pôsobiaca vo vašej krajine nesie zodpovednosť podľa príslušných zákonov o ochrane osobných údajov v rozsahu, v akom používa vaše osobné údaje na vlastné účely. Ak spoločnosť Global Payments Inc. alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností používa vaše osobné údaje na vlastné účely, napríklad aby vám poskytovala služby spracovania platieb, môže aj takýto subjekt niesť zodpovednosť v súlade s príslušnými zákonmi, ktoré sa naň vzťahujú. Nižšie je uvedený prehľad dcérskych spoločností Global Payments, ktoré pôsobia v jednotlivých krajinách Európskej únie a ktoré zodpovedajú za spracúvanie vašich osobných údajov získaných prostredníctvom našich Stránok. Na naše dcérske spoločnosti v Európskej únii sa môžete obracať, ak požadujete bližšie informácie o tretích stranách, s ktorými vaše osobné údaje zdieľame, ako aj o právnom základe spracúvania údajov a konkrétne informácie o uplatňovaní vašich práv ako dotknutých osôb v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Krajina Dcérska spoločnosť
Česká republika Global Payments Europe, s.r.o.
Česká republika Global Payments s.r.o.
Maďarsko Global Payments Europe, s.r.o. Magyarorszagi Fioktelepe
Slovensko Global Payments s.r.o., organizačná zložka
Rakúsko Global Payments s.r.o. Zweigniederlassung Österreich
Rumunsko Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Írsko Pay and Shop Limited
Malta Global Payments Limited
Španielsko Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Španielsko EPG Support Espaňa
Spojené kráľovstvo GPUK LLP(1)
Spojené kráľovstvo Bleep UK PLC

 

(1) Spoločnosť je registrovaná na Úrade informačného komisára Spojeného kráľovstva ako „sprostredkovateľ údajov“ pod identifikátorom Z1374314.

Austrália

Podľa zákona o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth) („Austrálsky zákon“) máte právo (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom; (ii) požadovať opravu svojich osobných údajov a (iii) podať na našu spoločnosť sťažnosť pre porušenie Austrálskych ustanovení o ochrane súkromia (Dodatok 1 Austrálskeho zákona) alebo akéhokoľvek záväzného registrovaného predpisu o ochrane súkromia. Akékoľvek sťažnosti alebo žiadosti o prístup k osobným údajom alebo ich opravu sa budú riešiť v súlade s našimi povinnosťami podľa tohto zákona. K všetkým sťažnostiam sa pristupuje vážne a posudzujú ich príslušní pracovníci s cieľom vyriešiť všetky záležitosti riadne a včas a v súlade so zákonom.

Kalifornia

Ak ste občanom štátu Kalifornia, môžete svoje vyššie opísané práva na ochranu súkromia uplatniť tak, že nás budete kontaktovať ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným v sekcii „Kontaktujte nás“ tohto Vyhlásenia.