Podmienky používania

Upozornenie

Pozorne si prečítajte tieto podmienky používania. Návštevou webovej stránky dávate výslovný súhlas s podmienkami používania uvedenými nižšie. V prípade, že nesúhlasíte s podmienkami používania uvedenými nižšie, neotvárajte túto webovú stránku a jej obsah.

Copyright©Global Payments Inc. Všetky práva vyhradené.

Práva duševného vlastníctva

Autorské práva k webovým stránkam a ich obsahu a k informáciám a materiálu v nich obsiahnutých sú vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Global Payments Inc., pokiaľ nie je uvedené inak. Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na tejto stránke sú vo vlastníctve spoločnosti Global Payments, jej pobočiek, dcérskych spoločností a iných strán. Nič na tejto stránke nie je možné tak vyložiť, explicitne alebo implicitne, že by došlo k udeleniu akéhokoľvek práva alebo nároku na licenciu alebo práva používať akúkoľvek ochrannú známku, logo alebo servisnú značku zobrazenú na tejto stránke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka. Všetky informácie a obsah, vrátane všetkých softvérových programov dostupných na tejto webovej stránke, sú chránené autorskými právami. Užívatelia týchto webových stránok nesmú upravovať, kopírovať, distribuovať, šíriť, prenášať, zobrazovať, publikovať, predávať, licencovať, vytvárať odvodené diela alebo inak používať informácie a obsah uvedených na týchto webových stránkach na komerčné, verejné alebo iné neoprávnené účely.

Používanie informácií a materiálov

Informácie a materiály obsiahnuté na týchto webových stránkach a podmienky uvedené v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Neoprávnené používanie webových stránok a systémov spoločnosti Global Payments, vrátane ale nie len, neoprávnený prístup do systémov spoločnosti Global Payments, zneužitie hesiel alebo zneužitie informácií uverejnených na webových stránkach, je prísne zakázané. Nie všetky produkty a služby sú dostupné vo všetkých geografických oblastiach. Nárok na konkrétne produkty a služby podlieha konečnému rozhodnutiu spoločnosti Global Payments a/alebo jej pridružených spoločností.

Odkazy

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY KONTROLOVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETÍMI STRANAMI, KTORÉ NIE SÚ ŽIADNYM SPÔSOBOM SPOJENÉ SO SPOLOČNOSŤOU GLOBAL PAYMENTS. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS TÝMTO VYHLASUJE, ŽE ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, MATERIÁLY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY UVEREJNENÉ ALEBO PONÚKANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NEPOSKYTUJE ŽIADNE INFORMÁCIE, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY PONÚKANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN A ZÁROVEŇ SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NEDODRŽANIE PODMIENOK ALEBO NEDOSTATKY NA PRODUKTOCH ALEBO SLUŽBÁCH PONÚKANÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKACH TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN. TAKÉTO TRETIE STRANY MÔŽU MAŤ VLASTNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ OD SPOLOČNOSTI GLOBAL PAYMENTS, PRIČOM WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN MÔŽU POSKYTOVAŤ MENŠIU ÚROVEŇ OCHRANY NEŽ WEBOVÁ STRÁNKA GLOBAL PAYMENTS.

Bez záruky

INFORMÁCIE A MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, VRÁTANE TEXTU, GRAFICKÝCH PRVKOV, ODKAZOV A INÝCH PRVKOV SÚ POSKYTOVANÉ V TAKEJ FORME, AKÉ SÚ A AKO SÚ DOSTUPNÉ. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PRIMERANOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ INFORMÁCIÍ A MATERIÁLOV A VÝSLOVNE ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA NEPRESNOSTI ALEBO NEÚPLNOSTI OBSAHOV UVEDENÝCH V TÝCHTO INFORMÁCIÁCH A MATERIÁLOCH. NIE JE DANÁ ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ EXPLICITNÁ, IMPLICITNÁ ALEBO ZÁKONNÁ, VRÁTANE ALE NIE LEN, ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH STRÁN, VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL A OCHRANY PRED POČÍTAČOVÝMI VÍRUSMI, V SÚVISLOSTI S MATERIÁLMI A INFORMÁCIAMI DOSTUPNÝMI NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO NEDOSTATKY V OBSAHU ZVEREJNENOM NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE. NEMALI BY STE SA SPOLIEHAŤ ALEBO KONAŤ NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ ALEBO MATERIÁLOV UVEDENÝCH NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, A TO PREDOVŠETKÝM POKIAĽ IDE O INVESTIČNÉ ROZHODNUTIA. MUSÍTE KONAŤ NEZÁVISLE A OVERIŤ SI PRESNOSŤ VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ A MATERIÁLOV PRED VAŠIM KONANÍM ALEBO INVESTIČNÝM ROZHODNUTÍM.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU, VRÁTANE ALE NIELEN, PRIAMEJ, NEPRIAMEJ, ŠPECIÁLNEJ, NÁHODNEJ ALEBO NÁSLEDNEJ ŠKODY, STRATY ALEBO VÝDAVKOV SPOJENÝCH S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO ODKAZOVANOU WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO V SPOJENÍ S AKÝMKOĽVEK PORUŠENÍM ALEBO NEPLNENÍM, NEDOSTATKAMI, NEDBANLIVOSŤOU, OPOMENUTÍM, PRERUŠENÍM, PORUCHAMI, OMEŠKANÍM ČINNOSTI ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM ALEBO SYSTÉMOVOU PORUCHOU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BY BOLA SPOLOČNOSŤ GLOBAL PAYMENTS ALEBO JEJ ZÁSTUPCOVIA DOPREDU UPOZORNENÍ NA RIZIKO TAKÝCHTO ŠKÔD, STRÁT ALEBO VÝDAVKOV.

Výhľadové informácie

Niektoré informácie uvedené na tejto webovej stránke obsahujú výhľadové vyhlásenia podľa ustanovení o bezpečnom systéme „safe harbor“ Zákona o reforme súdnych sporov z roku 1995. Tieto výhľadové ustanovenia zahŕňajú riziká a neistoty, ako je dopyt po produktoch, prijatie trhu a zákazníka, dopady hospodárskych podmienok, hospodárska súťaž, cenová politika, vývojové ťažkosti, transferové riziká prevodu, náklady na kapitál, zachovanie certifikácií zo strany asociácií kreditných kariet, schopnosť integrovať akvizície a iné riziká uvedené v zozname spoločností SEC, vrátane nedávneho formulára 10-Q alebo 10K, podľa potreby. Spoločnosť Global Payments nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizovanie týchto vyhlásení v prípade budúcich úprav alebo výskytu neočakávaných udalostí.

Predkladanie

Všetky informácie predložené spoločnosti Global Payments prostredníctvom tejto webovej stránky sú považované a zostanú vo vlastníctve spoločnosti Global Payments a spoločnosť Global Payments má právo za akýmkoľvek účelom voľne nakladať s akoukoľvek myšlienkou, nápadom, konceptom, know-how alebo technikou poskytnutou návštevníkom spoločnosti Global Payments prostredníctvom tejto webovej stránky. Spoločnosti Global Payments nemôže byť daná žiadna povinnosť uchovávať dôvernosť poskytnutých informácií, s výnimkou prípadov dohodnutých spoločnosťou Global Payments v písomnej zmluve uzatvorenej so zákazníkom, alebo v iných prípadoch špecificky stanovených zákonom. Nič v tomto dokumente sa nesmie vykladať ako obmedzenie alebo zníženie zodpovednosti a záväzkov spoločnosti Global Payments voči zákazníkom v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov platobných služieb.

Dostupnosť

Táto webová stránka nie je určená na distribúciu alebo používanie žiadnou osobou alebo subjektom v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo platnými predpismi.

Dodatočné podmienky

Niektoré časti alebo stránky týchto webových stránok môžu obsahovať samostatné podmienky, ktoré platia nad rámec týchto podmienok. V prípade rozporu medzi dodatočnými podmienkami a týmito podmienkami majú prednosť dodatočné podmienky uvedené špeciálne pre dané stránky alebo časti.

Zmeny podmienok

Spoločnosť Global Payments si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať tieto podmienky. Užívatelia týchto webových stránok musia sledovať a dodržiavať takéto zmeny podmienok. Súhlasíte s tým, že budete pravidelne sledovať tieto podmienky a prípadné zmeny v prípade, že sa chystáte navštevovať našu stránku, čím dáte výslovný súhlas s akýmikoľvek zmenami.

Rozhodné právo

Používanie tejto webovej stránky je riadené všetkými platnými federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi štátu Georgia, USA. Užívatelia tejto webovej stránky dávajú týmto výslovný súhlas s výlučnou jurisdikciou a miestom konania súdov, arbitrážnych súdov a pojednávaní či iných sporových konaní v meste Atlanta, Georgia, USA, a to vo všetkých sporoch (a) vyplývajúcich v súvislosti s touto webovou stránkou a/alebo podmienkami, (b) v ktorých sú tieto podmienky skutkovou podstatou alebo (c) v ktorých je táto webová stránka a/alebo podmienky uvedené v spisovom dokumente takéhoto sporu.

Všeobecné podmienky

Nie je dovolené používať túto webovú stránku (a) akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v plnom súlade s ustanoveniami týchto podmienok a (b) v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej používanie tejto webovej stránky môže byť v rozpore s právnymi predpismi. Na základe týchto podmienok nevzniká žiaden spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo zastúpenie.

Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Global Payments v súvislosti s touto webovou stránkou a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné oznámenia či návrhy, elektronické, ústne alebo iné, uzatvorené medzi vami a spoločnosťou Global Payments v súvislosti s touto webovou stránkou. Žiadna úprava týchto podmienok nie je platná bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu zástupcu spoločnosti Global Payments. Akékoľvek údajné vzdanie sa práva alebo porušenie týchto podmienok nie je považované za vzdanie sa akýchkoľvek budúcich nárokov a práv.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto podmienok nás môžete kontaktovať na adrese:[email protected].